ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ รอบการตรวจที่

นโยบายที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 2.7 สถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร DLTV/DLIT มีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองผ่านระบบ

คำชี้แจง
ใช้จำนวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่านระบบ DLTV/DLIT ปีการศึกษา 2561-2562
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 1)

สพป.

สพม.
หน่วยงาน จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด(แห่ง) จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร(แห่ง) จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรและมีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่านระบบ DLTV/DLIT ปีการศึกษา 2561 จำนวนรวมทั้งสิ้น(แห่ง)
(1)+(2)
คิดเป็นร้อยละ
DLTV(แห่ง)(1) คิดเป็นร้อยละ DLIT(แห่ง)(2) คิดเป็นร้อยละ
ศึกษาธิการภาค กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 9 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 10 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 11 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 12 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 13 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 14 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 15 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 16 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 17 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 18 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00