ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562


Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 6

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 8

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 10

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม
Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 93
ทั้งประเทศ รอบการตรวจที่

นโยบายที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 2.7 สถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร DLTV/DLIT มีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองผ่านระบบ

คำชี้แจง
ใช้จำนวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่านระบบ DLTV/DLIT ปีการศึกษา 2561-2562

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 4

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 4

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 5

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 5
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 1)

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_round_active.inc.php on line 2

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_round_active.inc.php on line 4

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_round_active.inc.php on line 4

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy027.php on line 88

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy027.php on line 90

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy027.php on line 90

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy027.php on line 100

สพป.

สพม.

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy027.php on line 219

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy027.php on line 221

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy027.php on line 221

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy027.php on line 235

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy027.php on line 235

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy027.php on line 235

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy027.php on line 235

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy027.php on line 235

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy027.php on line 235

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy027.php on line 235

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy027.php on line 235

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy027.php on line 235

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy027.php on line 235

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy027.php on line 235

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy027.php on line 235

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy027.php on line 235

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy027.php on line 235

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy027.php on line 235

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy027.php on line 235

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy027.php on line 235

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy027.php on line 235

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy027.php on line 235
หน่วยงาน จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด(แห่ง) จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร(แห่ง) จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรและมีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่านระบบ DLTV/DLIT ปีการศึกษา 2561 จำนวนรวมทั้งสิ้น(แห่ง)
(1)+(2)
คิดเป็นร้อยละ
DLTV(แห่ง)(1) คิดเป็นร้อยละ DLIT(แห่ง)(2) คิดเป็นร้อยละ
ศึกษาธิการภาค กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 9 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 10 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 11 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 12 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 13 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 14 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 15 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 16 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 17 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 18 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00