ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ รอบการตรวจที่

นโยบายที่ 6 การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค

ตัวชี้วัดที่ 6.2 สัดส่วนการศึกษาในจังหวัดที่ได้จัดหลักสูตรการศึกษาแบบยึดพื้นที่เป็นฐาน (Area - Based Education Management)

คำชี้แจง
สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้มีการดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดที่เชื่อมโยงการจัดหลักสูตรการศึกษาทุกระดับเพื่อตอบสนองการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area - Based Education Management)
รอบการตรวจที่ 1 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562