ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ รอบการตรวจที่

นโยบายที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดที่ 4.3 ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Partnership School

คำชี้แจง
พิจารณาจากผลการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนร่วมพัฒนาของสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยแบ่งการดำเนินงานไว้เป็น 2 รุ่น ได้แก่
รุ่นที่ 1 มีจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 แห่ง
รุ่นที่ 2 มีจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 87 แห่ง (จัดเก็บในรอบการตรวจที่ 2)
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 1)
สังกัด จำนวนโรงเรียนทั้งหมด (แห่ง) โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Partnership School รุ่นที่ 1 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Partnership School รุ่นที่ 2 รวม 2 รุ่น โรงเรียนที่ไม่มี School Partnershipแต่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชน
มีการทำแผนร่วมกับภาคเอกชน ได้รับความร่วมมือ/สนับสนุนจากภาคเอกชน มีการทำแผนร่วมกับภาคเอกชน ได้รับความร่วมมือ/สนับสนุนจากภาคเอกชน มีการทำแผนร่วมกับภาคเอกชน ได้รับความร่วมมือ/สนับสนุนจากภาคเอกชน
จำนวน (แห่ง) ร้อยละ จำนวน (แห่ง) ร้อยละ จำนวน (แห่ง) ร้อยละ จำนวน (แห่ง) ร้อยละ จำนวน (แห่ง) ร้อยละ จำนวน (แห่ง) ร้อยละ จำนวน (แห่ง) ร้อยละ
ศึกษาธิการภาค กรุงเทพมหานคร 0 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan
ศึกษาธิการภาค 1 840 2 0.24 2 0.24 2 0.24 3 0.36 4 0.48 5 0.60 33 3.93
ศึกษาธิการภาค 2 471 2 0.42 2 0.42 0 0.00 0 0.00 2 0.42 2 0.42 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 3 811 0 0.00 0 0.00 4 0.49 4 0.49 4 0.49 4 0.49 104 12.82
ศึกษาธิการภาค 4 426 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 224 52.58
ศึกษาธิการภาค 5 2,512 2 0.08 1 0.04 1 0.04 3 0.12 3 0.12 4 0.16 874 34.79
ศึกษาธิการภาค 6 211 3 1.42 3 1.42 208 98.58 3 1.42 211 100.00 6 2.84 208 98.58
ศึกษาธิการภาค 7 578 1 0.17 3 0.52 0 0.00 0 0.00 1 0.17 3 0.52 1 0.17
ศึกษาธิการภาค 8 761 24 3.15 24 3.15 0 0.00 0 0.00 24 3.15 24 3.15 1 0.13
ศึกษาธิการภาค 9 1,077 17 1.58 8 0.74 9 0.84 0 0.00 26 2.41 8 0.74 244 22.66
ศึกษาธิการภาค 10 257 12 4.67 12 4.67 14 5.45 0 0.00 26 10.12 12 4.67 6 2.33
ศึกษาธิการภาค 11 689 24 3.48 4 0.58 1 0.15 0 0.00 25 3.63 4 0.58 1 0.15
ศึกษาธิการภาค 12 1,377 3 0.22 3 0.22 4 0.29 5 0.36 7 0.51 8 0.58 2 0.15
ศึกษาธิการภาค 13 545 11 2.02 15 2.75 0 0.00 0 0.00 11 2.02 15 2.75 180 33.03
ศึกษาธิการภาค 14 1,149 7 0.61 3 0.26 1 0.09 2 0.17 8 0.70 5 0.44 7 0.61
ศึกษาธิการภาค 15 205 2 0.98 2 0.98 0 0.00 0 0.00 2 0.98 2 0.98 201 98.05
ศึกษาธิการภาค 16 760 4 0.53 2 0.26 7 0.92 9 1.18 11 1.45 11 1.45 2 0.26
ศึกษาธิการภาค 17 3 3 100.00 3 100.00 0 0.00 0 0.00 3 100.00 3 100.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 18 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 2 200.00 2 200.00 5 500.00
รวม 12,673 118 0.93 88 0.69 252 1.99 30 0.24 370 2.92 118 0.93 2,093 16.52