ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

นโยบายที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 2.5.1 ร้อยละของนักเรียนตกหล่นและนักเรียนออกกลางคัน (1)

คำชี้แจง
1. ใช้จำนวนประชากรที่อยู่ในวัยแรงงานที่มีอายุ 15-17 ปี จากทะเบียนราษฎร์จากฐานข้อมูลของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและจำนวนนักเรียนตามระดับการศึกษาจากหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดมาเปรียบเทียบ
2. ตัวชี้วัดนี้ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลกลาง โดยใช้ข้อมูลจำนวนประชากรตามช่วงอายุ 15-17 ปี (ทร.14)
จากกระทรวงมหาดไทย (30 ธ.ค. 61) และจำนวนนักเรียนเข้าลงทะเบียนเข้าเรียนในสถานศึกษาตามระดับการศึกษาสายสามัญ ม.4-ม.6/สายอาชีพ ปวช.1-ปวช.3 จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร สป.ศธ.
(10 มิถุนายน 62) หน่วยงานในระดับพื้นที่ไม่ต้องกรอกข้อมูล

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 4

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 4

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 5

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 5
รอบการตรวจที่ 1 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562
Notice: Undefined variable: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 34

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_round_active.inc.php on line 18

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_round_active.inc.php on line 18

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 6

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 8

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 10

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม
Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 93
ทั้งประเทศ รอบการตรวจที่


Notice: Undefined variable: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy0251.php on line 67