ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562


Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 6

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 8

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 10

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม
Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 93
ทั้งประเทศ รอบการตรวจที่

นโยบายที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของสถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมของครูเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ

คำชี้แจง
พิจารณาจากสถานศึกษาที่มีความพร้อมที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยในระยะแรกมีการดำเนินงานในการเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากร แผน สื่อ อุปกรณ์ และมาตรฐานตัวชี้วัดเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่ได้รับเป็นโรงเรียนดีคุณภาพประจำตำบล
ระยะที่ 1 ก.พ. - มี.ค. 62 มุ่งเน้นด้านความพร้อมของครูในสถานศึกษา จำนวน 3 ประเด็น ได้แก่ ครูครบชั้น ครูครบวิชาเอก และครูครบวิชาชีพหรือวิชาเฉพาะด้านที่จัดการเรียนการสอน (ครูภูมิปัญญาหรือครูจากสถานประกอบการ)

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 4

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 4

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 5

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 5
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 1)

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_round_active.inc.php on line 12

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_round_active.inc.php on line 12

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 65

Notice: Undefined variable: Datarow in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 67

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 67

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 69

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 73

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 84

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 88

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 92

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 84

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 88

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 92

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 84

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 88

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 92

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 84

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 88

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 92

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 84

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 88

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 92

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 84

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 88

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 92

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 84

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 88

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 92

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 84

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 88

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 92

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 84

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 88

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 92

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 84

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 88

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 92

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 84

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 88

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 92

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 84

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 88

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 92

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 84

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 88

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 92

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 84

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 88

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 92

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 84

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 88

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 92

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 84

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 88

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 92

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 84

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 88

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 92

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 84

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 88

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 92

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 84

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 88

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 92

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 171

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 228

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 287
หน่วยงาน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด โรงเรียนที่มีครูครบช้ัน(แห่ง) โรงเรียนที่มีครูครบวิชาเอก(แห่ง) โรงเรียนที่มีครูครบวิชาชีพหรือวิชาเฉพาะด้านที่จัดการเรียนการสอน(แห่ง) โรงเรียนที่มีความพร้อมของครูครบทั้ง3ด้าน(แห่ง)
จำนวน คิดเป็นร้อยละ จำนวน คิดเป็นร้อยละ จำนวน คิดเป็นร้อยละ จำนวน คิดเป็นร้อยละ
ศึกษาธิการภาค กรุงเทพมหานคร 0 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan
ศึกษาธิการภาค 1 552 366 66.30 209 37.86 219 39.67 135 24.46
ศึกษาธิการภาค 2 377 239 63.40 175 46.42 169 44.83 182 48.28
ศึกษาธิการภาค 3 308 261 84.74 138 44.81 51 16.56 26 8.44
ศึกษาธิการภาค 4 129 117 90.70 48 37.21 90 69.77 38 29.46
ศึกษาธิการภาค 5 606 411 67.82 208 34.32 194 32.01 205 33.83
ศึกษาธิการภาค 6 228 152 66.67 97 42.54 51 22.37 20 8.77
ศึกษาธิการภาค 7 553 243 43.94 129 23.33 102 18.44 105 18.99
ศึกษาธิการภาค 8 563 131 23.27 111 19.72 89 15.81 89 15.81
ศึกษาธิการภาค 9 598 218 36.45 130 21.74 72 12.04 109 18.23
ศึกษาธิการภาค 10 184 139 75.54 80 43.48 53 28.80 41 22.28
ศึกษาธิการภาค 11 334 258 77.25 109 32.63 77 23.05 55 16.47
ศึกษาธิการภาค 12 461 331 71.80 99 21.48 117 25.38 84 18.22
ศึกษาธิการภาค 13 446 221 49.55 144 32.29 53 11.88 4 0.90
ศึกษาธิการภาค 14 558 188 33.69 88 15.77 63 11.29 45 8.06
ศึกษาธิการภาค 15 311 183 58.84 53 17.04 61 19.61 45 14.47
ศึกษาธิการภาค 16 471 335 71.13 127 26.96 73 15.50 176 37.37
ศึกษาธิการภาค 17 397 275 69.27 165 41.56 152 38.29 120 30.23
ศึกษาธิการภาค 18 351 240 68.38 140 39.89 126 35.90 36 10.26
รวม 7,427 4,308 58.00 2,250 30.29 1,812 24.40 1,515 20.40

Notice: Undefined variable: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy041.php on line 348
หน่วยงาน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด โรงเรียนที่มีครูครบช้ัน(แห่ง) โรงเรียนที่มีครูครบวิชาเอก(แห่ง) โรงเรียนที่มีครูครบวิชาชีพหรือวิชาเฉพาะด้านที่จัดการเรียนการสอน(แห่ง) โรงเรียนที่มีความพร้อมของครูครบทั้ง3ด้าน(แห่ง)
จำนวน คิดเป็นร้อยละ จำนวน คิดเป็นร้อยละ จำนวน คิดเป็นร้อยละ จำนวน คิดเป็นร้อยละ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 7,760 4,509 58.11 2,297 29.60 1,874 24.15 1,535 19.78
รวม 7,760 4,509 58.11 2,297 29.60 1,874 24.15 1,535 19.78