ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1.7 ร้อยละของผู้ใช้บริการศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (EchoVE)

คำชี้แจง
1. จัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินโครงการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 (กิจกรรม Re-branding) เพื่อปรับภาพลักษณ์ขององค์กร ให้เป็นแหล่งผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ ทั้งด้านทักษะอาชีพและทักษะทางภาษา ซึ่งเป็นที่ต้องการในศตวรรษที่ 21 โดยจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ
2. วิธีการจัดเก็บข้อมูลโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประสานอาชีวจังหวัดดำเนินการจัดเก็บผลการใช้บริการศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (EchoVE) ตามโครงการข้างต้น จำนวน 23 ศูนย์ทั่วประเทศ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
ปีการศึกษา 1 รอบการตรวจที่ 1

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ รอบการตรวจที่

สังกัด จำนวนครูที่สอน
ภาษาอังกฤษทั้งหมด
(คน)
จำนวนนักเรียน/
นักศึกษา
(คน)
ผู้ใช้บริการศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (EchoVE)
ครู นักเรียน
จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ
ศึกษาธิการภาค 1 2,404 38,901 404 16.81 12,616 32.43
ศึกษาธิการภาค 2 653 12,953 762 116.69 17,060 131.71
ศึกษาธิการภาค 3 102 30,383 229 224.51 28,984 95.40
ศึกษาธิการภาค 4 343 10,007 159 46.36 6,719 67.14
ศึกษาธิการภาค 5 82 19,672 83 101.22 6,231 31.67
ศึกษาธิการภาค 6 33 1,080 0 0.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 7 188 5,593 28 14.89 4,112 73.52
ศึกษาธิการภาค 8 2,774 131,658 2,730 98.41 121,349 92.17
ศึกษาธิการภาค 9 109 1,830 239 219.27 5,806 317.27
ศึกษาธิการภาค 10 26 7,574 26 100.00 4,194 55.37
ศึกษาธิการภาค 11 160 5,685 820 512.50 2,030 35.71
ศึกษาธิการภาค 12 0 0 0 0.00 200 0.00
ศึกษาธิการภาค 13 29 4,030 151 520.69 6,774 168.09
ศึกษาธิการภาค 14 327 16,835 322 98.47 12,317 73.16
ศึกษาธิการภาค 15 16 1,035 16 100.00 1,035 100.00
ศึกษาธิการภาค 16 188 9,312 229 121.81 7,998 85.89
ศึกษาธิการภาค 17 322 11,612 185 57.45 7,120 61.32
ศึกษาธิการภาค 18 927 13,668 660 71.20 10,501 76.83
รวม 8,683 321,828 7,043 81.11 255,046 79.25
สังกัด จำนวนครูที่สอน
ภาษาอังกฤษทั้งหมด
(คน)
จำนวนนักเรียน/
นักศึกษา
(คน)
ผู้ใช้บริการศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (EchoVE)
ครู นักเรียน
จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 8,926 321,828 7,286 81.63 258,068 80.19
รวม 8,926 321,828 7,286 81.63 258,068 80.19