ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1.7 ร้อยละของผู้ใช้บริการศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (EchoVE)

คำชี้แจง
1. จัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินโครงการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 (กิจกรรม Re-branding) เพื่อปรับภาพลักษณ์ขององค์กร ให้เป็นแหล่งผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ ทั้งด้านทักษะอาชีพและทักษะทางภาษา ซึ่งเป็นที่ต้องการในศตวรรษที่ 21 โดยจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ
2. วิธีการจัดเก็บข้อมูลโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประสานอาชีวจังหวัดดำเนินการจัดเก็บผลการใช้บริการศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (EchoVE) ตามโครงการข้างต้น จำนวน 23 ศูนย์ทั่วประเทศ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
ปีการศึกษา 1 รอบการตรวจที่ 1

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 6

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม
Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 93
ศึกษาธิการภาค 12 รอบการตรวจที่


Notice: Undefined variable: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy017.php on line 131

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy017.php on line 141

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy017.php on line 142

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy017.php on line 143

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy017.php on line 144

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy017.php on line 141

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy017.php on line 142

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy017.php on line 143

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy017.php on line 144
สังกัด จำนวนครูที่สอน
ภาษาอังกฤษทั้งหมด
(คน)
จำนวนนักเรียน/
นักศึกษา
(คน)
ผู้ใช้บริการศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (EchoVE)
ครู นักเรียน
จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ
ขอนแก่น
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy017.php on line 148
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy017.php on line 149
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy017.php on line 150
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy017.php on line 151

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy017.php on line 151
0.00

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy017.php on line 152
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy017.php on line 153

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy017.php on line 153
0.00
มหาสารคาม 0 0 0 0.00 0 0.00
ร้อยเอ็ด
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy017.php on line 148
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy017.php on line 149
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy017.php on line 150
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy017.php on line 151

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy017.php on line 151
0.00

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy017.php on line 152
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy017.php on line 153

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy017.php on line 153
0.00
กาฬสินธุ์ 0 0 0 0.00 200 0.00
รวม 0 0 0 0.00 200 0.00

Notice: Undefined variable: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy017.php on line 194
สังกัด จำนวนครูที่สอน
ภาษาอังกฤษทั้งหมด
(คน)
จำนวนนักเรียน/
นักศึกษา
(คน)
ผู้ใช้บริการศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (EchoVE)
ครู นักเรียน
จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 0 0 0 0.00 200 0.00
รวม 0 0 0 0.00 200 0.00