ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1.7 ร้อยละของผู้ใช้บริการศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (EchoVE)

คำชี้แจง
1. จัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินโครงการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 (กิจกรรม Re-branding) เพื่อปรับภาพลักษณ์ขององค์กร ให้เป็นแหล่งผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ ทั้งด้านทักษะอาชีพและทักษะทางภาษา ซึ่งเป็นที่ต้องการในศตวรรษที่ 21 โดยจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ
2. วิธีการจัดเก็บข้อมูลโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประสานอาชีวจังหวัดดำเนินการจัดเก็บผลการใช้บริการศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (EchoVE) ตามโครงการข้างต้น จำนวน 23 ศูนย์ทั่วประเทศ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
ปีการศึกษา 1 รอบการตรวจที่ 1

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 6

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม
Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 93
ศึกษาธิการภาค 17 รอบการตรวจที่


Notice: Undefined variable: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy017.php on line 131

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy017.php on line 141

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy017.php on line 142

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy017.php on line 143

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy017.php on line 144
สังกัด จำนวนครูที่สอน
ภาษาอังกฤษทั้งหมด
(คน)
จำนวนนักเรียน/
นักศึกษา
(คน)
ผู้ใช้บริการศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (EchoVE)
ครู นักเรียน
จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ
อุตรดิตถ์ 109 2,375 67 61.47 1,590 66.95
ตาก 10 800 10 100.00 800 100.00
สุโขทัย 18 636 18 100.00 636 100.00
พิษณุโลก
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy017.php on line 148
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy017.php on line 149
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy017.php on line 150
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy017.php on line 151

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy017.php on line 151
0.00

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy017.php on line 152
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy017.php on line 153

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy017.php on line 153
0.00
เพชรบูรณ์ 185 7,801 90 48.65 4,094 52.48
รวม 322 11,612 185 57.45 7,120 61.32

Notice: Undefined variable: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy017.php on line 194
สังกัด จำนวนครูที่สอน
ภาษาอังกฤษทั้งหมด
(คน)
จำนวนนักเรียน/
นักศึกษา
(คน)
ผู้ใช้บริการศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (EchoVE)
ครู นักเรียน
จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 322 11,612 185 57.45 7,120 61.32
รวม 322 11,612 185 57.45 7,120 61.32