ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562


Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 6

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม
Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 93
ศึกษาธิการภาค 2 รอบการตรวจที่

นโยบายที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดที่ 4.2 1. อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 2. อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 3. อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน

คำชี้แจง
พิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาจากองค์กรหลักที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกระทำเป็นสารสนเทศเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของประชากรนักเรียนต่อห้องเรียน ประชากรนักเรียนต่อครู ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์หรือกรอบสัดส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ (นำข้อมูลเข้าจากส่วนกลาง)

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 4

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 5
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 1)

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_round_active.inc.php on line 12

Notice: Undefined variable: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy042.php on line 439
อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องจำแนกตามระดับการศึกษา (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ นักเรียน ห้องเรียน สัดส่วน ห้องเรียน : นักเรียน
ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส.
กรุงเทพมหานคร 0 0 66,892 54,706 0 0 0 0 3,465 3,465 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : 19 1 : 16 1 : nan 1 : nan
สมุทรปราการ 50 50 40 40 0 0 2 2 2 2 0 0 1 : 25 1 : 25 1 : 20 1 : 20 1 : nan 1 : nan
นนทบุรี 8,855 2,662 5,759 415 0 0 480 2,171 243 243 0 0 1 : 18 1 : 1 1 : 24 1 : 2 1 : nan 1 : nan
ปทุมธานี 8,095 2,303 4,242 60 0 0 781 3,735 752 752 0 0 1 : 10 1 : 1 1 : 6 1 : 0 1 : nan 1 : nan
นครปฐม 7,704 1,506 3,080 0 0 0 676 2,504 315 315 0 0 1 : 11 1 : 1 1 : 10 1 : 0 1 : nan 1 : nan
รวม 24,704 6,521 80,013 55,221 0 0 1,939 8,412 4,777 4,777 0 0 1 : 13 1 : 1 1 : 17 1 : 12 1 : nan 1 : nan

Notice: Undefined variable: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy042.php on line 586
อัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ นักเรียน ครู สัดส่วน ครู : นักเรียน
ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส.
กรุงเทพมหานคร 0 0 54,706 0 0 0 0 0 1,681 1,529 0 0 1 : nan 1 : nan 1 : 33 1 : 0 1 : nan 1 : nan
สมุทรปราการ 50 50 20 0 0 0 2 2 2 2 0 0 1 : 25 1 : 25 1 : 10 1 : 0 1 : nan 1 : nan
นนทบุรี 8,855 2,662 311 0 0 0 522 1,354 214 21 0 0 1 : 17 1 : 2 1 : 1 1 : 0 1 : nan 1 : nan
ปทุมธานี 8,095 2,303 60 0 0 0 587 1,745 206 3 0 0 1 : 14 1 : 1 1 : 0 1 : 0 1 : nan 1 : nan
นครปฐม 7,704 1,506 0 0 0 0 395 1,282 121 0 0 0 1 : 20 1 : 1 1 : 0 1 : nan 1 : nan 1 : nan
รวม 24,704 6,521 55,097 55,221 0 0 1,506 4,383 2,224 1,555 0 0 1 : 16 1 : 1 1 : 25 1 : 36 1 : nan 1 : nan

Notice: Undefined variable: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy042.php on line 730
อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน
สังกัด จำนวนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. นักเรียนทั้งหมดในระดับ ปวส.
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
กรุงเทพมหานคร 767 1,556 1 : 2 0 1 : 0 0 1 : 0
สมุทรปราการ 694 6,373 1 : 9 0 1 : 0 0 1 : 0
นนทบุรี 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
ปทุมธานี 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
นครปฐม 0 0 1 : nan 0 1 : nan 0 1 : nan
รวม 1,461 7,929 1 : 0 0 1 : inf 0 1 : inf

Notice: Undefined variable: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy042.php on line 809

Notice: Undefined variable: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy042.php on line 953

Notice: Undefined variable: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy042.php on line 1097

Notice: Undefined variable: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy042.php on line 1183