ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562


Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 6

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม
Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 93
ศึกษาธิการภาค 13 รอบการตรวจที่

นโยบายที่ 5 การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


ตัวชี้วัดที่ 5.4 ร้อยละของครูสายวิชาชีพที่ได้รับการฝึกงานในสถานประกอบการ และตรงตามสาขาวิชาที่สอน
คำชี้แจง
ครูสายวิชาชีพ หมายถึง ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการที่สอบวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามประเด็นการฝึกงานในสถานประกอบการของครูสายอาชีพ

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 4

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 5
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562
Notice: Undefined variable: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 34

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_round_active.inc.php on line 2

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_round_active.inc.php on line 4
กราฟแสดงร้อยละของครูสายวิชาชีพที่ได้รับการฝึกงานในสถานประกอบการ และตรงตามสาขาวิชาที่สอน

จำนวนครูสายวิชาชีพที่ได้รับการฝึกงานในสถานประกอบการ
และตรงตามสาขาวิชาที่สอน

ข้าราชการครู 0/0
ครูอัตราจ้าง 0/0
พนักงานราชการ 0/0
รวม 0/0

Notice: Undefined variable: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 242

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 257

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 263

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 264

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 265

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 267

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 268

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 269

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 275

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 276

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 277

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 279

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 280

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 281

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 257

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 263

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 264

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 265

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 267

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 268

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 269

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 275

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 276

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 277

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 279

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 280

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 281

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 257

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 263

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 264

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 265

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 267

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 268

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 269

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 275

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 276

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 277

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 279

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 280

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 281

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 257

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 263

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 264

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 265

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 267

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 268

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 269

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 275

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 276

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 277

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 279

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 280

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 281

Notice: Undefined variable: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 306
หน่วยงาน
Notice: Undefined variable: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 133
ปีการศึกษา 2562
จำนวนครูสายวิชาชีพที่ได้รับการฝึกงาน
ในสถานประกอบการ (คน)
จำนวนครูสายวิชาชีพที่ได้รับการฝึกงาน
ในสถานประกอบการตรงตามสาขาวิชาที่สอน (คน)
ร้อยละ
ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ รวม ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ รวม
นครราชสีมา 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
บุรีรัมย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
สุรินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ชัยภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Notice: Undefined variable: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 447
กราฟแสดงร้อยละของครูสายวิชาชีพที่ได้รับการฝึกงานในสถานประกอบการ และตรงตามสาขาวิชาที่สอน

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 533
หน่วยงาน
Notice: Undefined variable: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 482
ปีการศึกษา 2562
จำนวนครูสายวิชาชีพที่ได้รับการฝึกงาน
ในสถานประกอบการ (คน)
จำนวนครูสายวิชาชีพที่ได้รับการฝึกงาน
ในสถานประกอบการตรงตามสาขาวิชาที่สอน (คน)
ร้อยละ
ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ รวม ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ รวม
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00