ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

คณะกรรมการอำนวยการ

๑. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ปรึกษา
๒. นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูรหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประธานกรรมการ
๓. นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรองประธานกรรมการ
๔. นางเกื้อกูล ชั่งใจผู้แทนสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากรรมการ
๕. นางสาวเสริมสุข ธรรมกิจไพโรจน์ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรรมการ
๖. นายศุภชัย สุขุมาลจันทร์ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากรรมการ
๗. นางสาวนิติมา จิตต์จำนงผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากรรมการ
๘. นายกษิพัฒน์ ภูลังกาผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรรมการ
๙. นายอาคม ศาณศิลปินผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกรรมการ
๑๐. นายกำพล วันทาผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกรรมการและเลขานุการ
๑๑. นายสุชาติ หนูพรมผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผลกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒. นางสาวปรารวี โชติคุตร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผลกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะทำงานกำหนดภารกิจ

คณะทำงานกำหนดภารกิจ ระดับภาค
๑. นายธวัช กงเติมรองศึกษาธิการภาค ๑๗คณะทำงาน
๒. นายชอุ่ม กรไกรรองศึกษาธิการภาค ๑๗คณะทำงาน
๓. นางสาวปัทมา รัตนพิทักษ์กุลนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗คณะทำงาน
๔. นายสุขุม เรืองเดชนักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗คณะทำงาน
๕. นายณัฐพร ช่วยบุญนักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗คณะทำงาน
๖. นายชลัยรัตน์ กระทู้นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗คณะทำงาน
๗. นางสาวทิวาพร เมฆไหวนักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗คณะทำงาน
๘. นางสาวเนตรนภา ปาพรหมนักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗คณะทำงาน
คณะทำงานกำหนดภารกิจ ระดับจังหวัด
๑. นายสุรินทร์ แก้วมณีศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยคณะทำงาน
๒. นายชาย มะลิสาศึกษาธิการจังหวัดตากคณะทำงาน
๓. นายชุมพล ศรีสังข์ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีคณะทำงาน
๔. นายพัฒนะ งามสูงเนินศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีคณะทำงาน
๕. นายลือชัย ชูนาคารองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกคณะทำงาน
๖. นางปัญญ์ประคอง สาธรรมศึกษานิเทศน์เชี่ยวชาญ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์คณะทำงาน
๗. นายบุญโยม เกยเลื่อนศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์คณะทำงาน
๘. นายธานี ชาตินันท์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์คณะทำงาน
๙. นางสาวไฉน ผึ่งผายนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์คณะทำงาน
๑๐. นายพสกร ทวีทรัพย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สพม. ๔๐คณะทำงาน
คณะทำงานกำหนดภารกิจ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๑. นางสาวนงคราญ ทองคำนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑คณะทำงาน
๒. นางอาทิตยา ปัญญาศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม. ๔๐คณะทำงาน
๓. นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑คณะทำงาน
คณะทำงานกำหนดภารกิจ ระดับสถานศึกษา
๑. นายสงกรานต์ มาสีจันทร์ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. ๔๐คณะทำงาน
๒. นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. ๔๐คณะทำงาน
๓. นายธเนศร์ กลิ่นมิ่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนายม สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑คณะทำงาน
๔. นายบุญลือ อยู่คงรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกคณะทำงาน

คณะทำงานพัฒนาระบบ (โปรแกรมเมอร์)

๑. นายมนตรี ชัยชราแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น สพป.พิษณุโลก เขต ๒คณะทำงาน
๒. นายนิรุทธ์ แก้วนิคมรองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. ๔๐คณะทำงาน
๓. นายไพศาล ชนะกุลครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม.๓๖คณะทำงาน
๔. นายทองคำ มากมีครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนารีนุกูล สพม.๒๙คณะทำงาน
๕. นายเจษฎา จันทสิงห์ครูชำนาญการ โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม สพม.๒๙คณะทำงาน
๖. นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสารครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ สพป.ลำปาง เขต ๑คณะทำงาน
๗. นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูรครูชำนาญการ โรงเรียนหนองไผ่ สพม.๔๐คณะทำงาน
๘. นายนภนต์ ชำนาญธนกุลครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑คณะทำงาน
๙. นายธิติ ทรงสมบูรณ์ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม สพป.กาฬสิทธุ์ เขต ๓คณะทำงาน
๑๐. นายศาสตรา แสงชาตินักวิเคราะห์นโยบายและแผนชะนาญการ สพป.ยโสธร เขต ๑คณะทำงาน
๑๑. นายศรัณยู ยุบลนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สพป.สุโขทัย เขต ๑คณะทำงาน
๑๒. นายนิรุติ บวมชมนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สพม.๓๘คณะทำงาน
๑๓. นายศุภชัย รัววิชานักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สพม.๔๐คณะทำงาน
๑๔. นายสมชาย ครุฑนาคเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สพป.ลำปาง เขต ๑คณะทำงาน
๑๕. นายศาสตรา แสงชาตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สพป.ยโสธร เขต ๑คณะทำงาน
๑๖. นายพรศักดิ์ ชูขาวครู โรงเรียนบ้านนาเหนือ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒คณะทำงาน